4 min.
image_pdfimage_print

En aquesta nova entrega de l’espai “Edificis singulars” que elaborara el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT), a la revista TAG i amb el repte de difondre el nostre patrimoni i la simbiosi que té amb l’ús diari de les ciutats i els pobles, parlem d’un espai recentment remodela, el Centre Social del Roser.

El Centre Social El Roser es desenvolupa a l’edifici de l’antiga presó preventiva de Reus, edifici catalogat com a BCIL i pertanyent a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. L’equipament suposa un programa innovador a Catalunya. Consta d’un refugi per a persones sense llar, un menjador social i un espai comunitari, concentrant així la totalitat dels serveis socials de la ciutat, característica que el converteix en la primera instal·lació integral d’aquest tipus.

La proposta és transformar una transformació. La presó, construïda l’any 1929, havia estat transformada en escola el 1979. Aquesta intervenció prèvia s’aprofita per realitzar un projecte en què els diferents estrats temporals dialoguen entre si, duent a terme un procés de selecció que mostra les capes constructives ocultes i les diferents transformacions, posant-les en valor. El projecte respecta i recupera l’edificació original, descobrint-ne l’estructura i la tipologia constructiva de l’època, fins ara oculta, amb la intenció d’evocar una imatge d’austeritat.

Imatge de la façana del Centre.

 

A l’edifici es distingeixen dues actuacions: la rehabilitació i posada a punt de l’edifici existent, una gran massa construïda amb maó i pedra amb cobertes inclinades de teula on es treballen els forats amb noves fusteries metàl·liques i vidres aïllants amb cambra d’aire; i la generació d’un nou volum en el buidat del cos no original, entre la construcció existent i la mitgera perimetral.

Aquesta intervenció treballa a diferents escales. D’una banda, s’estableix una dialèctica entre els nous elements, de caràcter més eteri, lleuger i tectònic, que contrasten amb la composició i els materials minerals estereotòmics de l’estructura existent, més pesada.

L’envolupant corresponent a la zona de l’hivernacle es forma a partir d’un sistema composat per quatre mòduls metàl·lics de secció triangular, recolzats sobre una estructura metàl·lica d’una planta d’alçada a base d’encavallades lineals amb una llum de 11m i disposant d’una alçada lliure de 3m.

Observant-lo des de fora, el canvi fet a l’edifici és molt evident.

 

Els quatre mòduls de l’hivernacle es situen entre els dos murs d’obra existents, generant una coberta en forma de dent de serra en la direcció transversal. Aquests mòduls es divideixen en vuit plans, amb una inclinació de 45º, formant una secció extruïda en tot el solar conformada per quatre triangles rectangles. Els vèrtexs inferiors d’aquests triangles es recolzen en les encavallades metàl·liques de l’estructura, tot generant els canals de recollida d’aigua.

D’altra banda, a la geometria de la planta en “H”, que envolta dos patis, se li realitzen unes noves obertures transversals que, a través de les visuals, la permeabilitzen de manera “palladiana”, eliminant l’estanquitat dels espais. Es replanteja així la lectura, el funcionament i els recorreguts de l’edifici al seu interior, alhora que també es fa a nivell urbà, alterant la relació amb el seu entorn immediat. Mentre que a la presó original s’hi accedia des de la via principal a través d’un portal monumental amb un mínim espai de vorera, a la proposta s’elimina el mur que limitava el pati de l’edifici penitenciari, convertint-lo en un espai públic obert cedit a la ciutat , que permet al vianant prendre consciència de l’equipament a través de la continuïtat de les seves façanes.

En una altra escala més domèstica, els elements com ara finestres, nuclis humits, etc. s’introdueixen per tangència reforçant la idea de palimpsest.

Imatge interior del recinte que s’ha remodelat i refet a fons.

 

Tot el sistema de coberta i façana de la nova construcció s’acaba amb panells de policarbonat cel·lular encadellats entre si, de gruix 40mm i acabat traslluït per a la coberta i de gruix 50mm i acabat transparent per a les façanes, formant un gran hivernacle lineal. Per a disposar de ventilació natural a l’espai interior, la coberta inclou una sèrie de mòduls practicables en els plans inclinats. Les façanes, que tanquen els costats curts del solar, es plantegen amb generoses obertures que comunicaran els espais interiors amb les terrasses adjacents i estaran protegides de la pluja per ambdós voladissos a extrem i extrem.

La construcció continguda dins la nova envolupant tindrà una alta inèrcia tèrmica (murs de bloc de formigó, llosa inferior de formigó aïllada tèrmicament del terreny), de tal manera que a l’hivern, la pell traslluïda de l’edifici deixi passar la radiació solar a través de la coberta de policarbonat i pugui emmagatzemar-se amb els elements minerals continguts dins l’hivernacle.

El sistema constructiu de l’envolupant, mitjançant l’apertura de les finestres en coberta i dels panys de façana en ambdós extrems de la construcció, permet disposar una alta ventilació natural dels espais interiors, que combinada amb el desplegament d’un sistema de tendals horitzontals interiors amb teixit reflectant, genera una cambra coixí entre l’espai exterior i l’espai on es desenvolupen les tasques, assegurant així un confort raonable dels usuaris simplement amb mitjans passius i sense l’ús d’energia, que només es reserva per a les situacions pic de fred i calor.

 

Text i fotos:

Aleix Sanz Capdevila i Iñaki Cacho Cervelló (Arquitectes Tècnics)

 

FITXA TÈCNICA I DADES:

Nom de l’obra: CENTRE SOCIAL EL ROSER

Ubicació: Josep Caixés 1 | 43203 Reus

Empresa o entitat promotora: Ajuntament de Reus

Autoria del projecte: Josep Ferrando Architecture (Josep Ferrando+David Recio) + Gallego Arquitectura(Xavier Gallego)

Colꞏlaboracions del projecte: Estructura: Calmat | Sostenibilitat: Aiguasol | Envolupants: XMADE | Instal.lacions: Josep Ma Delmuns

Direcció d’obra: Josep Ferrando Architecture (Josep Ferrando + David Recio) + Gallego Arquitectura (Xavier Gallego)

Direcció d’execució de l’obra: Aleix Sanz Capdevila + Iñaki Cacho Cervelló

Coordinació de seguretat i salut: Aleix Sanz Capdevila + Iñaki Cacho Cervelló

Empresa constructora: Vesta Rehabilitacions, SL