2 min.
image_pdfimage_print

El Ple municipal del passat 27 de setembre va aprovar per unanimitat la modificació de l’ordenança fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles per incorporar una bonificació del 50 % sobre la quota íntegra de l’IBI a aquells habitatges que comptin amb instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que compleixin principalment les següents condicions.

Foto: Departament de Comunicació de l’Ajuntament d’Altafulla.

Per una banda, que les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica tinguin una potència elèctrica major o igual al 30% de la potència contractada. En el cas que la instal·lació d’autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les potències contractades per a cadascun dels béns immobles.

En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats.

Aquesta bonificació s’aplicarà durant 5 anys consecutius, a comptar des de la primera liquidació posterior a la presentació de la sol·licitud, i serà incompatible amb la bonificació per sistemes d’aprofitament d’energies renovables a l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a BASE Gestió d’Ingressos la sol·licitud de la bonificació abans del termini de 6 mesos a comptar des de la data que figuri en el document que acrediti que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat. La modificació de l’ordenança entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2022, i podrà contemplar les instal·lacions que s’hagin realitzat sis mesos abans.

Aquesta bonificació no s’aplicarà als béns immobles que hagin de complir obligatòriament amb els requisits dels edificis amb consum gairebé zero, o que estiguin obligats per qualsevol normativa vigent a la realització d’una instal·lació amb energia solar fotovoltaica.

Ara, l’acord inicial es publicarà al Butlletí Oficial de la Província (BOPT), i un cop publicat, s’exposarà públicament per un període de 30 dies des del dia següent a comptar des de la publicació de l’anunci al BOPT, dins del qual les persones interessades podran consultar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas que no es presentin reclamacions i al·legacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà d’aprovació definitiva.